Vedtægter

Vedtægter for Brørup Cykel Klub

§ 1 Klubbens navn er ”Brørup Cykel Klub” stiftet den 14. oktober 1999. Klubbens hjemsted er Brørup Kommune.

§ 2 Klubbens formål:

 • At samle aktive cykellister i Brørup og omegn.
 • At styrke medlemmernes ansvar over for de øvrige medlemmer
 • At styrke medlemmernes lyst til at tage ansvar for sig selv og deltage aktivt i klubbens aktiviteter

§ 3 Klubben er medlem af DCU under DIF og er underlagt disse forbunds love og regler, så længe der i klubben er et flertal herfor.

§ 4 Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Første regnskabsår går fra den 1/10 1999 – 31/12 2000. Et evt. overskud tilfalder til enhver tid klubben og skal anvendes i klubbens regi, ud fra de almindelig gældende regler. Ved klubbens ophør gives et eventuelt overskud til en eller flere tilsvarende almen klub i kommunen.

§ 5 Som medlemmer kan optages aktive som passive personer der har interesse for cykling. Medlemmer skal være fyldt 12 år i indeværende år. Er man under 12 år skal man cykle med et voksent familiemedlem, eller have aftale med et voksent medlem, med familiens samtykke.

§ 6 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling og fastsættes for et år ad gangen. Kontingent indbetales senest den 1/4 i regnskabsåret. Har et medlem ikke betalt kontingent inden den fastsatte periode, betragtes medlemmet som udmeldt.

§ 7 Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed, afholdes sidst i februar måned, hvert år. Første ordinære generalforsamling afholdes februar år 2001. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen skønner det, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel på mail og hjemmesiden.

 • Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8 Generalforsamlingen afgør sager ved simpelt flertal. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. Stemmeberettiget er alle der har betalt kontingent i det foregående regnskabsår som gik fra den 1/1 – 31/12.

§ 9 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og aktivitetskoordinator, som alle vælges for 2 år ad gangen. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg lige år og 2 på valg ulige år (første gang år 2001 trækkes lod om hvem der er på valg). Bestyrelsen er ansvarlig over for klubbens vedtægter og love.

§ 10 Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører (normalt sekretæren)
 3. Beretning om cykelklubben det forløbne år (normalt formanden)
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt. Herunder bestyrelsens forslag til aktiviteter for det kommende år.

§ 11 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor der kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget, eller der indkaldes til endnu en generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning.

§ 12 Klubbens vedtægter kan kun ændres hvis mindst halvdelen af medlemmerne møder frem og 3/4 stemmer for forslaget, eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er bestemmende.

——————————————————————————– 

Sidst opdateret 9. februar 2017